Proučavanje Biblije i molitva

Subotna škola pomaže učenicima da razumeju Jevanđelje i lično mu se predaju, da duhovno rastu kroz proučavanje Biblije i Duha proroštva i primenjuju biblijske principe u svakodnevnom životu kao i da razviju molitveni život.

Zajedništvo

Subotna škola neguje druženje među vernicima kroz sedmične programe, razvijanje projekata regrutovanja novih članova i njihovog integrisanja u život crkve, i pronalazi načine za oživljavanje neaktivnih vernika.

Misija

Subotna škola pomaže učenicima da dožive viziju misionstva crkve u društvu, priprema ih za službu i nadahnuje za svedočenje. Ona razvija programe koji će ih uključiti u aktivnosti za zadobijanje duša.